Thông báo giờ học

line
24 tháng 11 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94/TB-ĐHVH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2016

                                                    

 

THÔNG BÁO GIỜ HỌC

Áp dụng tại các cơ sở của Trường Đại học Văn Hiến

kể từ Học kỳ 1, Năm học 2016-2017

 

 

Ca học

Tiết học

Thời gian

Hiệu lệnh

01

(giảng dạy 4.5 tiết)

Tiết 01

07h15 - 08h05

3 hồi chuông

Tiết 02

08h05 - 08h55

 

Nghỉ giải lao

15 phút

2 hồi chuông

Tiết 03

09h10 - 10h00

3 hồi chuông

Tiết 04

10h00 - 10h50

 

Tiết 05

10h50 - 11h15

3 hồi chuông

 

02

(giảng dạy 4.5 tiết)

Tiết 06

12h30 - 13h20

3 hồi chuông

Tiết 07

13h20 - 14h10

 

Nghỉ giải lao

15 phút

2 hồi chuông

Tiết 08

14h25 - 15h15

3 hồi chuông

Tiết 09

15h15 - 16h05

 

Tiết 10

16h05 - 16h30

3 hồi chuông

 

03

(giảng dạy 04 tiết)

Tiết 11

17h00 - 17h50

3 hồi chuông

Tiết 12

17h50 - 18h40

 

Nghỉ giải lao

10 phút

2 hồi chuông

Tiết 13

18h50 - 19h40

3 hồi chuông

Tiết 14

19h40 - 20h30

 

Tiết 15

20h30 - 21h20

3 hồi chuông

 

Ghi chú:   - Mỗi tiết học là 50 phút, riêng tiết 05 và tiết 10 chỉ học 25 phút.

                 - Đối với ca 03, các lớp học phần có đa số sinh viên chính quy chỉ học từ tiết 11-14.

 

 

Nơi nhận:

- VP. HĐQT;

- BĐH, BKHĐH;

- Các đơn vị trong Trường;

- Niêm yết, đăng website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đã ký

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

 

Góp ý