Ngày hội tư vấn tuyển sinh

line
01 tháng 03 năm 2016

http://vhu.edu.vn/ngayhoituyensinh/

HINH

Một số hình ảnh tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh của sinh viên khoa Nghệ Thuật

FullSizeRender

1

2
Góp ý