THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

line
24 tháng 11 năm 2016

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017

(Sinh viên cần tham khảo thời khóa biểu dự kiến này để đăng ký học phần online)

 

TT KHOA THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN
 1  Kinh tế  TKB du kien (kt).xls
 2  Kỹ thuật - Công nghệ  TKB du kien (kt-cn).xls
 3  Du lịch  TKB du kien (dl).xls
 4  Ngôn ngữ & Văn hóa nước ngoài  TKB du kien (nn & vhnn).xls
 5  Nghệ thuật  TKB du kien (nt).xls
 6  Khoa học xã hội & nhân văn  TKB du kien (khxh & nv).xls

 

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Góp ý